Kako pridobim vdovsko pokojnino in varstveni dodatek?

Podatke najdete na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:

http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/zpiz+internet/zpiz/prvastran/uveljavljanjepravic/splosno/vdovskapokojnina

KDO?

Za pridobitev pravice do vdovske pokojnine morajo biti izpolnjeni pogoji tako na strani umrlega kot tudi tistega, ki uveljavlja to pokojnino.
Vdova, vdovec oziroma drugi zavarovalčevi družinski člani pridobijo pravico do pokojnine po umrlem zavarovancu, če je umrli zavarovanec dopolnil najmanj pet let zavarovalne ali najmanj deset let pokojninske dobe ali izpolnjeval pogoje za pridobitev pravice do starostne ali invalidske pokojnine ali bil prejemnik katere od teh pokojnin oziroma upravičen do pravic na podlagi invalidnosti. Če je bila smrt posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pridobi vdova oziroma vdovec pravico do vdovske pokojnine ne glede na to koliko pokojninske dobe je dopolnil umrli.
Vdova oziroma vdovec pridobi pravico do vdovske pokojnine praviloma pri starosti 53 let. Vdova oziroma vdovec, ki ob smrti svojega partnerja ni bil zavarovan(a), pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je tedaj dopolnil(a) 48 let. Ne glede na starost lahko pridobi pravico do vdovske pokojnine vdova oziroma vdovec, če je ob smrti zavarovanca ali prejemnika dajatev iz tega zavarovanja popolnoma nezmožen(a) za delo ali je to postal(a) v enem letu po smrti ali ji(mu) je ostal otrok ali več otrok, ki jih je dolžna(an) preživljati.

KJE IN KAKO?

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije posluje v Ljubljani. Naslov in telefon: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana; telefon: 01 474 51 00; uradne ure - ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 12.00 ure , v sredo popoldan od 14.30 do 16.30 ure.

Postopek za uveljavljanje pravice do vdovske ali družinske pokojnine se začne na zahtevo vdove ali vdovca oziroma družinskega člana ali zakonitega zastopnika. Postopek je uveden, ko zavod prejeme zahtevo. Le-ta se poda s pisno vlogo ali ustno na zapisnik pri katerikoli enoti zavoda. Pisna vloga: http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/dc5001804a32ab91bc35feb2328f8ec3/ZPIZ+Obr+212+-+04+-+5.pdf?MOD=AJPERES

Ali spletna stran z obrazci vlog: http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/ZPIZ+INTERNET/ZPIZ/PrvaStran/UveljavljanjePravic/ObrazciVlog/

Poleg izpolnjene vloge priložite še mrliški list osebe, ki je prejemala pokojnino in poročni list, če ste zakonski partner/ica. Tako bo postopek najverjetneje vsaj malo hitreje rešen (sicer traja dva do tri mesece).

KOLIKO?

Vdovska pokojnina znaša 70% osnove za njeno odmero.

 

Varstveni dodatek

Predlagamo, da se za podrobnejša pojasnila, postopek, pogoje in druge informacije v zvezi z uveljavljanjem varstvenega dodatka
zglasite osebno v Centru za socialno delo Kamnik ali pokličete: 01 830 32 80.